Terus semangat belajar dan berbagi ilmu sampai ke liang lahat, demi menjadi Hamba اللّهُ yang Kaffah.

ODOS - Episiode 151 - 154 : Rintangan dari Abu Lahab & Baiat Pertama

🌴🐪🐪🌴🌴🐪🐪🌴

🌹ONE DAY ONE SIROH🌹

🖊MATERI 151 JILID 5🖊


⚫️Rintangan dari Abu Lahab⚫️

Sahabat fillahku, selain terus-menerus berdakwah kepada orang-orang Mekah, Rasulullah juga menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Bangsa Arab berkumpul ke Mekah pada pekan-pekan tertentu beberapa kali dalam setahun, misalnya di Pasar Ukazh, yang diadakan selama bulan Syawal, kemudian Pasar Mujannah, yang berlangsung setelah bulan Syawal selama dua puluh hari.


Jika Rasulullah tahu ada rombongan datang, beliau segera pergi mendatangi Beliau mengunjungi mereka sambil berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian supaya menyembah kepada-NYA dan janganlah kamu menyekutukan Dia dengan sesuatu.
"Wahai sekalian manusia ucapkanlah olehmu, Tiada Tuhan melainkan Allah, supaya kamu berbahagia!"

Namun, dimanapun Rasulullah datang pasti dibelakang beliau Abu Lahab datang mengikuti sambil berseru keras-keras, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya orang ini memerintahkan kamu sekalian supaya meninggalkan agama orang-orang tuamu terdahulu! Hai sekalian manusia, janganlah kamu dengarkan perkataan orang ini karena dia itu pendusta!"

Bahkan sesekali jika marahnya sudah memuncak, Abu Lahab melempar kepala Rasulullah dari belakang dengan batu!

Sahabat fillahku, akibat tindakan Abu Lahab ini, sangatlah sedikit orang yang mau menerima seruan Islam. Orang-orang Islampun bahkan belum berani menunjukkan keislamannya secara terang-terangan. Kebanyakan orang mencaci, mencemooh, mengusir, dan mendustakan Rasulullah. Namun, beliau tidak pernah berputus asa. Beliau terus berdakwah semakin gencar dan semakin bersemangat. Berkat kegigihan yang luar biasa inilah, Allah mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan dari sebuah kota bernama Yatsrib.


📝Catatan Tambahan📝

🔅Utbah bin Rabi'ah🔅

Selain Abu Lahab, salah seorang yang memusuhi Rasulullah adalah Utbah bin Rabi'ah. Namun, Utbah lebih lembut. Utbah memberi Rasulullah anggur ketika beliau diusir dari Tha'if. Dalam Perang Badar, Utbah mati dalam duel dengan Hamzah. Salah seorang putranya bernama Abu Hudzaifah, ia adalah muslim yang taat. Abu Hudzaifah berkata Rasulullah, "Tapi meskipun begitu, aku tetap berharap Allah memberi ayahku hidayah Islam. Ketika aku melihat, yang menimpanya dan aku ingat bagaimana ia mati dalam kekufuran, hal ini membuatku sangat sedih."

📘Kisah diambil dari buku Muhammad Teladanku Jilid 5📘

🖊MATERI 151 JILID 5🖊

🕊🌿🕊🌿🕊🌿🕊🌿🕊

-------------------------------------------------

🌴🐪🐪🌴🌴🐪🐪🌴

🌻ONE DAY ONE SIROH🌻

🖍MATERI 152 JILID 5🖍


⚜Orang-Orang Madinah⚜

Sahabat fillahku, orang-orang Yatsrib temasuk rombongan orang Arab yang sering datang ke Mekah. Suatu saat kelak, Rasululllah mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah. Orang-orang Arab Yatsrib terpecah menjadi dua golongan orang Aus dan orang Khazraj. Kedua suku ini saling berperang satu sama lain selama 120 tahun. Suatu saat kaum Aus menang. Pada saat lain, orang Khazraj yang mengalahkan Aus.

Suatu malam di Bukit Aqabah, Mina, Rasulullah bertemu dengan enam orang Khazraj. Mula-mula beliau mengajukan pertanyaan, kemudian orang-orang itu menjawab dengan sopan. Kemudian Rasulullah memperkenalkan diri dan bertanya, "Bagaimana keadaan kalian di Yatsrib?"

Sesudah itu beliau mengajak mereka duduk bersama dan memenuhi ajakan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sesudah saling bertanya, Rasulullah mengajak mereka ke tempat yang sunyi, sedikit jauh dari penglihatan orang. Di tempat itu, Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Keenam orang Khazraj itu mengerti dan tertarik segala apa yang beliau serukan.

Setelah Rasulullah yakin dengan kesungguhan orang-orang ini, beliau mengajak berpindah tempat lagike bawah Bukit Aqabah. Tempat itu benar-benar terlindung dari penglihatan orang. Ditempat aman itulah,  Rasulullah mengajak mereka mendukung kenabian beliau. Rasulullah meminta agar mereka ikut menyebarkan ajaran Islam di kota asal mereka, Yatsrib.

Orang-orang itu minta waktu untuk berunding.

"Rupanya ini adalah jalan yang diberikan Tuhan, "demikian salah satu dari mereka berkata, "Aku sudah bosan berperang dengan Aus mudah-mudahan ajaran Islam ini akan menyatukan kita dan Aus dalam perdamaian."

Setelah selesai, mereka menyatakan percaya dan sungguh-sungguh mendukung penyebaran Islam di Yatsrib. Rasulullah kemudian menasihati agar mereka seiya sekata, tolong- menolong, dan bantu-membantu dalam menjalankan tugas mulia ini.

Sahabat fillahku, berhasilkah tugas mereka?

Kita lanjutkan kisahnya besok yaa...insyaa Allah 😊


📝Catatan Tambahan📝

🌹Baiat Wanita🌹

Baiat Aqabah yang pertama dikenal dengan nama baiat wanita sebab Rasulullah belum meminta mereka membela beliau dengan berperang. Lagi pula, Rasulullah tidak menjabat tangan, sama seperti  jika membaiat wanita.

📙Kisah diambil dari buku Muuhammad Teladanku Jilid 5📙

🖍MATERI 152 JILID 5🖍

🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺🌿🌺

-------------------------------------------------

🌴🐪🐪🌴🌴🐪🐪🌴

🌷ONE DAY ONE SIROH🌷

💎MATERI 153 JILID 5💎


🔷Baiat Aqabah Pertama🔷

Keenam orang itu kembali ke Yatsrib dan menyerukan Islam kepada seluruh penduduknya.

"Muhammad adalah nabi terakhir utusan Tuhan yang didustakan kaumnya sendiri," demikian kata mereka.

Sahabat fillahku, segera saja nama Rasulullah menjadi terkenal di kalangan penduduk Yatsrib.

Pada musim haji berikutnya, lima dari enam orang itu kembali ke Mekah bersama tujuh orang rekan mereka. Dua berasal dari Aus dan sepuluh orang berasal dari Khazraj. Mereka menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Saat itu, sudah dua belas tahun lamanya Rasulullah menyebarkan Islam.

Setelah Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an mereka menyatakan percaya akan seruan beliau. Rasulullah pun kemudian membaiat (sumpah setia) mereka.
Inilah yang terkenal sebagai Baiat Aqabah pertama.

Dalam baiat ini, Rasulullah mengajak mereka bersumpah untuk:
1. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan-NYA
2. Tidak mencuri
3. Tidak bergaul dengan wanita yang belum dinikahi
4. Tidak membunuh anak-anak, seperti hang saat itu banyak terjadi
5. Tidak berdusta dan tidak membuat kedustaan
6. Tidak menolak perkara yang baik
7. Hendaknya selalu mengikuti Rasulullah, baik saat senang maupun susah
8. Hendaknya selalu mengikuti Rasulullah, baik terpaksa maupun sukarela
9. Jangan begitu saja merebut suatu perkara kecuali Allah memberikan bukti tanda-tanda kekafiran kepada orang yang mengerjakannya
10. Hendaklah mengatakan kebenaran dimanapun berada dan tidak takut akan celaan orang

Sebagai penutup, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menepati janji-janji ini, kelak kalian akan menerima balasan Allah berupa surga. Namun, jika ada yang menyalahi janji ini, aku serahkan urusannya kepada Allah semata."


📝Catatan Tambahan📝

⚫️Ucapan Baiat⚫️

Ucapan baiat atau sumpah setia ini sebenarnya adalah menjulurkan tangan kanan ke depan telapak tangan menghadap keatas, sedangkan pembaiat menjabat dengan posisi tangan disebelah atas.


📙Kisah diambil dari buku Muhammad Teladanku Jilid 5📙

💎MATERI 153 JILID 5💎

🍒⚜🍒⚜🍒⚜🍒⚜🍒

----------------------------------

🌴🐪🐪🌴🌴🐪🐪🌴

🌾ONE DAY ONE SIROH🌾

🌸MATERI 154 JILID 5🌸


⚜Pengiriman Mush'ab bin Umair⚜

Setelah baiat terlaksana dengan sempurna, semua orang kembali ke perkemahan masing-masing sambil menyimpan kejadian itu baik-baik di dalam hati.

Musim haji pun segera selesai. Ketika rombongan Muslim Yatsrib berangkat pulang. Rasulullah menyertakan seorang duta pertama. Tugas duta ini adalah mengajarkan syariat Islam dan pengetahuan agama kepada kaum Muslimin. Selain itu, ia juga berkewajiban menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang yang masih menyembah berhala.

Rasulullah memilih Mush'ab bin Umair untuk melaksanakan tugas ini. Mush'ab termasuk pemeluk Islam pertama dan terpercaya dalam pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, bacaan Al-Qur'an, serta ketaatannya.

Sahabat fillahku, setelah sahabat Rasulullah itu datang, semakin banyak orang Yatsrib memeluk Islam. Seiring dengan itu, persatuan Aus dan Khazraj semakin kuat sampai akhirnya hilanglah rasa permusuhan di hati masing-masing.

Melihat Islam berkembang demikian pesat,orang-orang Yahudi Yastrib amat khawatir. Mereka takut agamanya lenyap terdesak oleh Islam. Oleh karena itu, setiap hari Sabtu mereka berkumpul di suatu tempat dan mengadakan keramaian untuk menunjukkan keagungan agama mereka.

Ketika mendengar hal ini, Rasulullah memerintahkan Umair untuk mengumpulkan kaum Muslimin setiap hari Jum'at untuk mengerjakan shalat dua rakaat berjamah. Mush'ab segera mengumpulkan kaum Muslimin di Hazmun-Nabit. Itulah shalat jum'at pertama dalam sejarah Islam. Shalat pertama itu diikuti oleh empat puluh orang.


📝Catatan Tambahan📝

💎Abdurrahman bin Auf💎

Rasulullah juga pernah memerintahkan Abdurrahman bin Auf secara diam-diam pergi ke daerah Damatul Jandal untuk berdakwah. Selama tiga hari, Abdurrahman bin Auf berdakwah sampai akhirnya pemimpin mereka Al Ashbag pun masuk Islam.

📘Kisah diambil dari buku Muhammad Teladanku Jilid 5📘

🌸MATERI 154 JILID 5🌸

🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻